Karlsbro (L): Bred majoritet bakom ny europeisk batterilagstiftning

Karlsbro (L): Bred majoritet bakom ny europeisk batterilagstiftning

Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) har just bifallit förslaget till en ny europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är den liberala gruppens förhandlare och är glad att man kunnat samla en bred majoritet i utskottet som ställt sig bakom ett mer ambitiöst förslag än Kommissionens grundförslag.

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriers klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna insatser. Som att det ska bli lätt att byta ut batterier i telefoner och datorer istället för att tvingas köpa nya produkter” säger Karlsbro.

När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Den nya batteriförordningen kommer att följa batteriets klimatavtryck i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. Det är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet och tanken är att modellen ska ligga till grund för kommande arbeten för fler produktkategorier. 

“Klimatarbetet måste vara brett och ta ansvar för hela kedjan för att nå nettominus och inte bara flytta utsläpp från en sektor till en annan. EU har bestämt sig för att vara världens bästa klimatorganisation, då måste vi våga vara innovativa” säger Karlsbro.

Karlsbro framhåller flera förhandlingsvinster för den liberala gruppen i det förslag som nu skickas vidare för omröstning av hela parlamentet under plenarsessionen i Strasbourg i mars:

  • Harmoniserad lagstiftning i alla medlemsländer. Gemensamma regler för både producenter och importörer ökar förutsägbarhet på marknaden.
  • Samtliga batterier kommer att omfattas av så kallade “Due Diligence”-regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom produktionskedjan. 
  • Alla större batterier (från light means of transport – som elsparkcykel och elcykel) måste deklarera sitt individuella klimatavtryck. 
  • Cirkulär marknad för batterier genom krav på att batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material.
  • Höga mål för återvinning, samt separata mål för olika sorters batterier för att både främja återvinning av såväl små batterier för dagligt bruk som stora industribatterier.
  • Tydligare krav för möjlighet att byta ut batterier i personlig elektronik som dator eller mobiltelefon istället för att köpa en helt ny produkt.
  • QR-kod på produkten med lättillgänglig information om batteriet.
  • Höjda ambitioner för snabbare implementering. En viktig signal till både kommissionen och industrin att parlamentet vill se handling. 

“Tillgången på klimatsmarta batterier är förutsättningen för att den nödvändiga elektrifieringen ska bli hållbar, hela vägen” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92