Karlsbro (L): Liberalerna tar strid i EU-nämnden för klimat och handel

Karlsbro (L): Liberalerna tar strid i EU-nämnden för klimat och handel

Idag sammanträder EU-nämnden i riksdagen. Under mötet kommer ledamöterna bland annat att behandla tre förslag rörande EU:s klimat- och miljöarbete som Liberalerna ansvarar för i Europaparlamentet. 

“Handelspolitiken är vårt viktigaste klimatpolitiska verktyg. När EU använder sina samlade muskler som handelspartner kan vi få andra att följa med i den gröna omställningen vilket är avgörande för att nå målen i Parisavtalet. Klimatarbetet måste vara brett och ta ansvar för hela kedjan för att nå nettominus, och inte bara flytta utsläpp från en sektor till en annan. EU har bestämt sig för att vara världens bästa klimatorganisation, då måste vi våga vara innovativa” säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro.

Liberalerna kommer att driva följande prioriteringar för den svenska positionen under dagens möte:

CBAM (gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp)
Liberalerna är positiva till förslaget och anser att det är prioriterat att få mekanismen på plats så snart som möjligt. Man vill även se ett ställningstagande från Sverige som öppnar för att så snart som möjligt vidga omfattningen av CBAM till indirekta utsläpp från energiproduktion samt till förädlade produkter som innehåller stora andelar av material som täcks av CBAM.

Batteriförordningen
Förslaget till ny europeisk batteriförordning, som Karlsbro förhandlat, bifölls igår med stor majoritet av Europaparlamentet. Liberalerna anser att EU-nämnden bör ställa sig bakom att hållbarhetsrapportering ska gälla alla batterier oavsett storlek samt högt satta återvinningsmål som både gynnar miljön och klimatet samtidigt som det minskar behovet av att exempelvis importera nickel från Putins Ryssland.

AvskogningsförordningenAtt EU får på plats tydliga och strikta regler för att sluta handla med produkter som inneburit avskogning är viktigt för klimatet och miljön globalt. Men samtidigt måste vi se till att hållbart skogsbruk, som det svenska, inte förhindras. Liberalerna vill därför att definitionerna för vad som ska anses vara hållbart skogsbruk justeras så att det inte skapar onödig detaljstyrning samt att vi lägger tydligare fokus på att stödja handelspartners och företag så att de kan nå upp till kraven. Förslaget ska stoppa avskogning, inte handel. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92