Karlsbro (L): Ökad lönetransparens är ett viktigt steg mot jämställdhet i EU

Karlsbro (L): Ökad lönetransparens är ett viktigt steg mot jämställdhet i EU

En av de prioriterade frågorna för EU-kommissionen är jämställdhet och idag presenterade de ett förslag till direktiv om lönetransparens i EU. Detta var ett av Ursula Von der Leyen löften innan hon tillträdde som EU-kommissionens ordförande. Inom EU idag tjänar männen i snitt 14 % mer än kvinnorna och syftet med direktivet är att minska denna klyfta genom att ökad transparens. 

“Ojämställdheten inom EU måste få ett slut. Både för de kvinnor som inte är fria att själva leva sina liv som de vill och för den ekonomiska tillväxten och välfärden i Europa. Detta förslag är ett viktigt steg mot att minska löneskillnader och belysa ojämställdheten inom EU,” säger Karin Karlsbro (L).

Kommissionens förslag innebär att arbetstagare får större möjlighet att på förhand veta vilken lönenivå ett utlyst arbete ungefärligen kommer ligga på samt rätt att veta hur löneskillnaden mellan män och kvinnor på arbetsplatsen ser ut. Man kommer också kräva att stora företag, över 250 anställda, ska redovisa skillnaden i lön mellan män och kvinnor med samma eller liknande uppgifter och om denna skillnad är större än 5% ska en regelrätt kartläggning göras tillsammans med representanter för arbetstagarna. 

Karin Karlsbro (L) anser att transparens kring löner och lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att rå på rådande löneskillnader mellan kvinnor och män.

“Genom att ha en tydlig kartläggning så kommer det bli svårare för arbetsgivare att systematiskt och medvetet lönediskriminera, men man når även de som eventuellt gör det omedvetet. Vår historia av lönekartläggningar i Sverige har visat att detta är ett viktigt verktyg för att synliggöra jämställdhet. Att införa krav på kartläggningar i hela EU är ett steg av många som behöver göras för att nå jämställdhet i unionen,” fortsätter Karlsbro. 

Kommissionens förslag ställer inte några krav på vilka löner som faktiskt sätts och de menar därför att detta både är en fråga för EU och något som inte kommer påverka partsmodellerna i de medlemsstater där parterna sköter stora delar av reglerna på arbetsmarknaden, så som Sverige och övriga nordiska länder. I Sverige idag redan är lagkrav på att företag på mer än 10 anställda varje år ska göra lönekartläggningar men liknande lagstiftning för att få lönetransparens finns bara i 10 av EU:s medlemsländer idag. 

“Detta förslag kommer leda till att ojämställdhet mellan män och kvinnor i EU synliggörs men det kommer inte åtgärda denna ojämställdhet. Fler av Europas kvinnor måste förvärvsarbeta. EU måste uppmuntra medlemsländerna till avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg. Att ställa tydliga krav på reformer för ökad jämställdhet i de nationella återhämtningsfonderna hade varit en viktig och bra början,” avslutar Karlsbro.

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96